Stadgar

I stadgarna för Samuel Söderströms stiftelse för forskning om Inflammatorisk myofibroblastisk tumör – IMT kan du läsa om hur stiftelsens arbete bedrivs, hur den och kapitalet ska förvaltas och hur styrelsen utses.

1. Stiftelsens namn ska vara – Samuel Söderströms stiftelse för forskning kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör.

2. Stiftelsens ändamål ska vara att stötta forskningen kring sjukdomen Inflammatorisk Myofibroblastisk Tumör, orsaken till sjukdomens uppkomst samt behandlingsstrategier för att bekämpa alternativt hämma sjukdomen.

Stiftelsen kan verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

3. Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) ledamöter högst fem (5) ledamöter. Stiftarna, Miriam Söderström och Jan Söderström, ingår i stiftelsens styrelse så länge de själva önskar. Ordförande i stiftelsen ska vara Miriam Söderström eller den hon sätter i sitt ställe. Stiftarna utser och entledigar ledamöterna. Dessa utses för en mandattid av tre (3) år. Vid stiftarnas frånträde utser den kvarvarande styrelsen ny ledamot. Ledamot kan omväljas för ny mandatperiod.

När stiftarnas son, Maximilian Söderström, nått myndig ålder ska denne ingå i stiftelsens styrelse om denne så önskar.

Om stiftarna, Miriam Söderström eller Jan Söderström, väljer att avgå ur styrelsen har dessa rätt att bli adjungerade till styrelsens sammanträden om de önskar.

Styrelsen kan utse en (1) eller flera nämnder eller sakkunniga att utvärdera och granska ansökningar om medel från stiftelsen.

4. De gåvor i form av penningmedel som kan tillfalla Miriam Söderström och Jan Söderström i samband med begravningen av Samuel Söderström, ska överföras till stiftelsen som gåva från dessa.

5. Stiftelsens kapital förvaltas av styrelsen och ska vara godtagbart placerat med beaktande av både behovet av god direktavkastning och möjlighet till värdestegring.

6. Av stiftelsens årliga inkomst i form av ränta och utdelning ska, efter avdrag för kostnader, 10-20 procent läggas till stiftelsens kapital. Återstående avkastning används för att främja stiftelsens ändamål.

7. Gåvor som stiftelsen erhåller ska läggas till stiftelsens kapital om ej givaren förskriver annat.

8. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, Lidingö kommun.

9. Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

10. Stiftelsens räkenskaper ska granskas i enlighet med stiftelselag.

11. Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

13. Ändring av dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. Punkt 2 samt denna punkt får dock inte ändras.

Styrelse
Ändamål